"System maintenance, business suspension" "Bảo trì hệ thống, đình chỉ kinh doanh"